PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Bà: Lê Thị Tâm

Chức vụ: Phó Văn phòng Hội CTĐ TP. Đà Nẵng

ĐT: 0914231758

Ông: Ngô Ngọc Quang

Chức vụ:Phó Văn Phòng Hội CTĐ thành phố

ĐT: 0905321050