CÁC BAN CHUYÊN MÔN

BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ông : Phan Thanh Hải

Chức vụ: Trưởng Ban công tác xã hội

ĐT:0511.3868334 - 0905022619BAN THANH THIẾU NIÊN

Ông: Đoàn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Ban Thanh Thiếu Niên

ĐT: 0511.3866142 - 0914061401

BAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE


Bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh

Chức vụ: Phó Ban Chăm sóc sức khoẻ

ĐT: 0511.3868336 - 0985.162064