280 suất quà dành tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Trong 2 ngày (13-14/4/2020), Chi hội ngành cửa Bắc Đà Nẵng (thuộc Hội ngành cửa Đà Nẵng- Miền Trung) đã

Read more